Sale d’aspetto

– No no! Pessi eramu… i palummi ni stavanu cacannu tuttu u baccuni! U piciriddu manco puteva nesciri…

– U sacciu, u sacciu… e unni i ccattasti sti girantole… all’Asciuan? 

– Seee, a chi era pazza? I pigghiò Sebastiano nei cinisi: scinque due euri.